برنامه کلاسی با تب

فیلتر بصورت تب

[vc_empty_space height=”42px”]
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۰۹.۰۰
ریاضیات
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
علوم تجربی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
۱۰.۰۰
علوم تجربی
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
علوم تجربی
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
فارسی
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
قرآن
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
فارسی
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
۱۱.۰۰
فارسی
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
قرآن
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
ریاضیات
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
ریاضیات
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
علوم
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
۱۲.۰۰
نقاشی
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
ریاضیات
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
ورزش
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
علوم
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
ریاضیات
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
۱۳.۰۰
استراحت و ناهار
۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
استراحت و ناهار
۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
۱۴.۰۰
۱۵.۰۰
ورزش
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
فارسی
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

شنبه

 • کلاس اول
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

یکشنبه

 • کلاس اول
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰

دوشنبه

 • کلاس اول
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰

سه شنبه

 • کلاس اول
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

چهارشنبه

 • کلاس اول
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس اول
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۰۹.۰۰
ریاضی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
جغرافی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
فارسی
۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
۱۰.۰۰
علوم
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
ریاضیات
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
ورزش
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
قرآن
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
فارسی
۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
۱۱.۰۰
ریاضیات
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
قرآن
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
فارسی
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
ریاضیات
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
علوم
۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
۱۲.۰۰
جغرافی
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
علوم
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
ریاضی
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
علوم
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
ورزش
۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
۱۳.۰۰
استراحت و ناهار
۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
استراحت و ناهار
۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
۱۴.۰۰
۱۵.۰۰
فارسی
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰
جغرافی
۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

شنبه

 • کلاس دوم
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

یکشنبه

 • کلاس دوم
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰

دوشنبه

 • کلاس دوم
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰

سه شنبه

 • کلاس دوم
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۳.۰۰ - ۱۵.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۵.۰۰ - ۱۶.۰۰

چهارشنبه

 • کلاس دوم
  ۰۹.۰۰ - ۱۰.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۰.۰۰ - ۱۱.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۱.۰۰ - ۱۲.۰۰
 • کلاس دوم
  ۱۲.۰۰ - ۱۳.۰۰
No رویدادها available!