مدارس قرآنی آیات

مکتبی برای زندگی با قرآن

اندیشه‌ورزی مومنانه

و گامی تا تمدن اسلامی

مدارس قرآنی آیات

مکتبی برای زندگی با قرآن

اندیشه‌ورزی مؤمنانه

و گامی تا تمدن اسلامی

آیات ، مدرسه معرفت دینی

ویژه درس های معارفی مدرسه آیات

مستند

به طعم آیات

گفتگو با والدین و دانش آموزان آیات

درباره تجربه زیسته‌ی آیاتی

و

سخنرانی های آقای دکتر محمدزاده در رابطه با مدل مدرسه قرآنی و مذهبی آیات

همایش آشنایی با مدرسه آیات

تبیین الگوی مدرسه آیات در سازمان تألیف

مستند آیات

آیات در چند دقیقه

مستند

به طعم آیات

گفتگو با والدین و دانش آموزان آیات

درباره تجربه زیسته‌ی آیاتی

و

سخنرانی های آقای دکتر محمدزاده در رابطه با مدل مدرسه قرآنی و مذهبی آیات

همایش آشنایی با مدرسه آیات

تبیین الگوی مدرسه آیات در سازمان تألیف

مستند آیات

آیات در چند دقیقه

جشنواره ها

جشنواره های ماهانه‌ی مدارس آیات

 

آشنایی و دوستی

جشنواره مهر

تألیف کتاب

جشنواره آبان

شعر و ادبیات

جشنواره آذر

نماز، دعا و ...

جشنواره دی

هنرهای صحنه

جشنواره بهمن

هنرهای نمایشگاهی

جشنواره اسفند

هویت ایرانی اسلامی

جشنواره فروردین

گفتگو با آیات

جشنواره اردیبهشت

سه زبانه

دبستان سه زبانه

اولین مدرسه دوره ابتدایی سه زبانه

زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان قرآن

سه زبانه

دبستان سه زبانه

اولین مدرسه دوره ابتدایی سه زبانه

زبان فارسی، زبان انگلیسی و زبان قرآن

آیات مجازی

آیات برای همه

ویدئوهای آموزش مجازی مدرسه آیات

رویدادها

آخرین رویدادهای آیاتی

توضیحات رویداد گفتایه

Kristin Watson

Early development

Ronald Richards

Programming teacher