دکتر اکتشاف. جادوگری با آتش
جادوگری با آتش( ترکیب جوش شیرین و سرکه)

 

 

 

 

ترکیب اسید و باز (دکتر اکتشاف در دبستان قرآنی آیات) آزمایش جالب ترکیب اسید و باز .دبستان قرآنی آیات

 

 

 

 

ایجاد حباب با سی دی(دکتر اکتشاف دبستان قرآنی آیات)
دکتر اکتشاف (آزمایشگاه علوم دبستان قرآنی آیات)