پس از فراگیر شدن ویروس کرونا در اسفندماه سال ۹۸ ، دبستان تصمیم گرفت کلیه آموزش ها و فعالیت های خود را به صوررت مجازی و از طریق ویدئوهای آموزشی به دانش آموزان و خانواده ها ارائه دهد. به همین منظور پروژه ای تحت عنوان آیات خانه طراحی و اجرا نمود. ویدئوی زیر اولین گفتگوی مدیر دبستان با خانواده های دانش آموزان در خصوص شیوه آموزش در منزل است.