آشنایی و معرفی مدرسه قرآنی و مذهبی آیات

مجموعه صحبت هایی که جناب آقای دکتر رسول محمدزاده برای خانواده هایی که قرار هست تازه به مجموعه آیات بپیوندند.

به همراه مجموعه صحبت هایی که در دیگر مدارس به نام تهران و رویدادهای مهم دیگر انجام دادند.