اصول تربیتی دبستان آیات بر چندین لایه استوار است:

_ایجاد عطش، انگیزه و علاقه به علم آموزی و یادگیری
_پرهیز از علوم لا ینفع و غیر مفید
_تمرکز بر فهم عمیق
_ایجاد روحیه پرسش گری و نقادی
_ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش
_پرورش استعدادهای فردی
_پرورش خلاقیت و آفرینش های هنری و فنی
_آموزش دو زبان تا آخر دوره ابتدایی
_توانمند سازی در جهت فن آوری های نوین و اشتغال زائی دانش آموز