فیلم های جلسه تبیین در سازمان تألیف آموزش و پرورش

این صحبت دو جلسه انجام شده و تمام صحبت های بین آقای محمدزاده و گروه مؤلفین کتاب های درسی قرآن و هدیه های آسمانی در این صفحه قرار گرفته شده است که می توانید به تربیت و کامل آن را مشاهده فرمایید.

در این جلسات هدف اصلی معرفی و سخنرانی و تبیین الگو و مدل مجموعه مدرسه قرآنی و مذهبی آیات هست و مقایسه آن با مدل و الگو حال حاضر و در حال اجرا آن در سراسر کشور.