۱ _ توحید محور (نماز) : از ۳-۴ سالگی شروع می شود
۲ _ مبتنی بر عبودیت و اطاعت
۳ _ مبتنی بر کرامت نفس و عزت
۴ _ مبتنی بر محبت
۵ _ تربیت متعادل و متوازن : امه وسط : پرهیز از وسواس (قرآن – سنت قطعی – فتاوا – عرف مومنین)
۶ _ مبتنی بر زندگی طبیعی و عادی (و امر بالعرف)
۷ _ مبتنی بر استریلیزه کردن محیط در عین واکسینه کردن کودک : هجرت –
۸ _ اخلاق محور: مبتنی بر فضائل اخلاقی و ترک رذائل (چه در تعامل با کودک و چه در)
۹ _ مبتنی بر فطرت انسانی (حس زیبا شناسی ، حق طلبی ، فضائل انسانی ، اندیشه و…) نه غریزه محور.
۱۰ _ مبتنی بر تعقل و تفکر و اثاره دفون عقول : ۵۰ بار دستو به تفکر داده : سوال و جواب – حل مساله – تفکر نقاد و…
پرهیز از عادت و تقلید کورکورانه
۱۱ _ مبتنی بر رشد درونی (رب زدنی علما) نه اطلاعات بیرونی
۱۲ _ مبتنی بر مسوولیت پذیری: حل مساله شیطان
۱۳ _ مبتنی بر حقیقت طلبی به جای منفعت گرایی رشد و جهت دهی حقیقت طلبی به عنوان یک عنصر مهم فطری در وجود انسان
۱۴ _ مبتنی بر اخلاق محوری : دین منهای فضائل اخلاقی به کار نمی آید.
۱۵ _ مبتنی بر روانشناسی رشد
 توجه به اقتضائات سنی کودکان به عنوان یک اصل کلی دینی و ادامه دادن این داستان.
۱۶ _ تشویق و تنبیه توأم : انذار و تبشیر، وعد و وعید (کودک از عذاب نباید گفت.)
۱۷ _ مبتنی بر دعوت به خیر پیش از امر به معروف و نهی از منکر
 مبتنی بر سهولت کار خیر و صعوبت شر : (بچه را در تنگنای دروغ قرار ندهیم)
۱۸ _ مبتنی بر اعتماد کامل (کذب و تکذیب و استماع کذب نباشه)
۱۹ _ مبتنی بر اولویات تربیتی و اخلاقی (یا بنی لا تشرک بالله)
۲۰ _ مبتنی بر گستردگی شخصیت انسان (عقل – عواطف و افعال)
۲۱ _ مبتنی بر نظام اسوه و تاسی
۲۲ _ نه یأس از رحمت خدا و نه جرأت به گناه
۲۳ _ تواصی، تعاون و تسابق در خیر به جای استعلا و استکبار
۲۴ _ تربیت عفیفانه : از همان کوچکی در لباس پوشیدن و پوشاندن. (افراط بیماری می آورد.)
۲۵ _ متناسب با زبان و فرهنگ متعلم
۲۶ _ تکرار غیر ملالت آور
 سوره رحمن و….
۲۷ _ به کار گیری از ابزار رسانه
۲۸ _ عزیز – ابراهیم و ۴ مرغ
۲۹ _ تربیت جهادی