جشنواره آبان، تألیف کتاب

دومین جشنواره از مجموعه جشنواره های ماهانه دبستان قرآنی آیات، جشنواره تألیف کتاب است که در آبان ماه برگزار می شود که به جشنواره “ن و القلم” هم معرفی می شود که هدف این جشنواره نگارش و تألیف کتاب توسط دانش آموزان پسر و دختر از پایه اول تا ششم انجام خواهد شد.

در این ماه معلمین ادبیات فارسی و پرورشی در هر دو مدرسه دخترانه و پسرانه آموزش های مربوط به نگارش و تألیف کتاب را به دانش آموزان میدهند و دانش آموزان در منزل با خلاقیت خود یک داستان را هر چند ساده روایت و کتابت می کنند و برای صفحات و جلد آن طراحی و نقاشی می کنند.

در نهایت یک کتاب با داستان و روایت دانش آموز و صفحه آرایی و طراحی جلد خود آماده می کند و برای داوری به معلمین خود می دهند و بین کتاب ها رقابت برگزار می شود و در نهایت کتاب های منتخب معرفی می شوند و به بقیه دانش آموزان اجازه داده می شود کتاب های منتخب را مطالعه کنند و از آنها ایده بگیرند.

هدف این جشنواره باز شده ذهن دانش آموز و ایجاد خلاقیت و تشویق او به نوشتن متن و داستان است که به غیر از یادگیری قواعد پایه ای کتاب نویسی و نگارش و تألیف، به دانش آموز جرأت داده می شود تا دست به قلم شود و تجربه جدید و مهمی پیدا کند.

از نکات مثبت این فعالیت در مدرسه و بین دانش آموزان این است که حتی به دانش آموزانی که کتاب های ساده یا حتی یک صفحه ای آماده کرده اند هم توجه می شود و ارزش کار انجام شده توسط دانش آموز حفظ می شود تا عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان در هر سطحی بالا برود و تشویق به ادامه این فعالیت شود.