جشنواره اردیبهشت، گفتایه

مدرسه آیات به عنوان یک مدرسه قرآنی و مذهبی با رویکرد متفاوت نسبت به همه مدارس مذهبی و قرآنی دارای یک مجموعه کتابی هست به اسم آیات نامه که در آن برای هر پایه تحصیلی با توجه به درک و نیاز دانش آموز کتاب آیاتنامه مخصوص همان دانش آموز طراحی شده است.

این کتاب دارای آیاتی از قرآن کریم است که با تصویر سازی اختصاصی برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی و اشعار مخصوص دانش آموز سروده شده است و البته برای دوره دوم ابتدایی هم آیات و اشعار قرار گرفته ولی تصویر گری نشده است که دلیل تربیتی دارد تا دانش آموزان دوره دوم معطوف به یک بعد از آیه نشوند.

این کتاب آیات نامه پایه و اساس کل مدرسه مذهبی و قرآنی آیات است که در اردیبهشت ماه یعنی ماه آخر تحصیلی با تمام شدن این کتاب، یک جشنی برگزار می شود که شبیه به مشاعره برگزار می شود.

در جشن گفتایه برای دانش آموزان موضوعی مطح می شود و یا تصویری نشون داده می شود و دانش آموز باید آیه مرتب به آن را بیان کند.

نمونه ای از برگزاری جشن آن را می توانید مشاهده بفرمایید: