جشنواره اسفند ماه، جشنواره آثار (هنرهای نمایشگاهی)

در اسفند ماه مدرسه قرآنی آیات یک جشنواره جذاب و خاص دارد که در آن این امکان فراهم می شود که همه دانش آموزان با توجه به خلاقیت های خود یک دست سازه به انتخاب خود به نمایش بگذارند و از همه خانواده های محترم شان دعوت می شود تا برای بازدید از نمایشگاه آثار تشریف بیاورند.

موضوع این دست سازه ها و آثار از کتاب های درسی دانش آموزان با انتخاب خودشان ساخته می شود.

به طور مثال ماکت های درس مطالعات اجتماعی مانند تغییرات آب و هوا و فصل ها و یا یک مفهوم از درس شان را می سازند و برای درس علوم یکی از آزمایش ها و وسایل کاربردی درس علوم تجربی خود را مانند مدار های الکتریکی و فلاسک و … را می سازند و به نمایش می گذارند.

البته این نکته قابل ذکر است که این فعالیت به غیر از اینکه با کمک خانواده ها انجام می شودف معلمین هر درس هم کمک به سزایی در انتخاب و اجرای دست سازه دارند.

این جشنواره و نمایشگاه با هدف تشویق دانش آموزان به جنبه عملی درس هایی است که در یک سال تحصیلی خوانده اند و تشویق ذوق هنری دانش آموز در بحث خلاقیت، دست ورزی و دست سازه دانش آموز و اهمیت داشتن این مدل فعالیت هاست.

البته یک فعالیت گزارش سالیانه به خانواده از طریق فعالیت های عملی دانش آموزان هم هست.

 

جشنواره آثار و نمایشگاهی ۱۴۰۲