جشنواره فروردین، هویت ایرانی اسلامی

این جشنواره که در فروردین ماه برگزار خواهد شد و با هدف آشنایی دانش آموزان با هویتی ایرانی اسلامی خودشان هست.

به طور کلی ما در مدرسه قرآنی-مذهبی آیات که جزو اولین اجتماعاتی است که یک دانش آموز در آن زندگی می کند و در آن رشد و تربیت خواهد شد بنا داریم دانش آموز را با هویت خودش که منسوب به محل زندگی و اصالت خانوادگی اوست آشنا کنیم.
در نهایت این هویت ایرانی را در کنار هویتی که اسلام به او داده است آشنا  کنیم و در مرحله بعدی هر دانش آموزی هویت ایرانی اسلامی خود را شناخته است، به دیگر دانش آموزان بشناسد.

یکی از اهداف این جشنواره آشنایی هر دانش آموز با هویت خود و دیگر هویت ها و قومیت های ایران است که به آشنایی دانش آموز به پهناوری و تفاوت های قومیتی و ملیت ایران که در کنار اسلام رشد کرده است آشنا می شود.

گزیده جشنواره های گذشته