واقعیت آن است که وقتی اصطلاح « مدرسه قرآنی » را می شنویم ، ناخودآگاه برنامه هایی چون حفظ قرآن ، قرائت ، روخوانی و روانخوانی و برنامه های رایج ومتعارف در سطح کشور ، به ذهن مان متبادر می گردد . اما دبستان آیات نوع دیگری می اندیشد . اما حقیقت آن است که با مرور قرآن کریم و روایات ائمه هدی (ع) ، به راحتی می فهمیم که تعلیم قرآن در فرهنگ قرآن و روایات ، هیچیک ازموارد فوق نیست .