مکالمه زبان انگلیسی به شیوه زبان مادری تکیه بر دو مهارت کلیدی مکالمه speaking و شنیداری listening می باشد , اعتقاد ما بر این است که حفظ کردن محدود جملات کاربردی به صورت روزانه و تمرین مختصر شنیداری منطبق با سطح متقاضی و استفاده از فیلم هایی که مرتبط با دروس است , بسیار مهم تر از یادگیری انبوهی لغت جدید و یادگیری فرم نوشتاری لغات و حجم زیاد گرامر  در زمانی محدود مدرسه است.

 

در این دوره گرامر در دل جملات کلیدی زبان انگلیسی براساس جمله های مفید و پر کاربرد آموزش داده شده است.مکالمه زبان انگلیسی به شیوه زبان مادری به واسطه ذات مکالمه محور بودنشان تنوع فعالیت های کلاسی از قبیل بازی های کلامی,درک فیلم,موقعیت سازی های متنوع و امثالهم بوده است .

 

در مجموعه آیات با این رویکرد زبان را با بازی ادغام کرده تا بتوانیم تاثیرپذیری بیشتری در ذهن دانش آموزان داشته باشیم.