صبحانه و برنامه صبحگاه 

 

پیش از صبحانه : صبحگاه خدمه صبحانه می چینند و بچه ها وارد می شوند و صبحانه می خورند.

 

سیکل صبحانه

 

از در کوچه وارد می شوند.

 

کیف را داخل کلاس می گذارند.

 

صبحانه را در زیر زمین جدید می خورند

 

و بعد کفش شان را برداشته و می روند.

 

صبحانه : صبحگاه دوره ۱ و ۲ جدا خواهد بود.

 

صبحانه پیش دبستان همراه با صبحگاه از ساعت ۸ تا ۸:۴۵ برگزار میگردد.