والدین گرامی
سلام علیکم

خواهشمند است نظرسنجی زیر، که در خصوص کمیت و کیفیت آموزش‌های دبستان می‌باشد را تکمیل فرمایید.

*** توجه داشته باشید در سوالات زیر عدد ۱ کمترین نمره و عدد ۵ بیشترین نمره می‌باشد.

 

 

فرم نظرسنجی دوره دوم پسرانه / دخترانه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی(ضروری)

مسئول دوره / مدیر داخلی

توانایی مسئول دوره / مدیر داخلی در انجام صحیح مسئولیت و وظایف محوله(ضروری)
دانش کافی و مناسب برای انجام مسئولیت(ضروری)
رفتار مناسب در برخورد با اولیاء(ضروری)
رفتار مناسب در برخورد با دانش آموزان(ضروری)
پیگیری دقیق و کامل مسائل مربوطه تا حصول نتیجه(ضروری)

معلم ریاضی

تنوع و جذابیت تدریس های ریاضی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم علوم تجربی

تنوع و جذابیت تدریس های علوم تجربی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم فارسی

تنوع و جذابیت تدریس های فارسی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم مطالعات اجتماعی

تنوع و جذابیت تدریس های مطالعات اجتماعی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم آیاتنامه

تنوع و جذابیت تدریس های آیاتنامه(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم ورزش

تنوع و جذابیت آموزش های ورزش(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
مهارت کافی معلم(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلمان و محتوای دروس دیگر

معلم هنر

تنوع و جذابیت آموزش های هنر(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
مهارت کافی معلم در آموزش(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلم زبان انگلیسی

تنوع و جذابیت تدریس های زبان انگلیسی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلم خوشنویسی

تنوع و جذابیت تدریس های خوشنویسی(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلم صراط

تنوع و جذابیت تدریس های صراط(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)
کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

معلم بیدارباش

تنوع و جذابیت تدریس های بیدارباش(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلم ولایت

تنوع و جذابیت تدریس های ولایت(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلم نماز

تنوع و جذابیت تدریس های نماز(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)
توانایی معلم در انتقال مفاهیم(ضروری)
دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)
شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

نظامت

نحوه برخورد ناظم با دانش آموز(ضروری)
نحوه برخورد با اولیا(ضروری)
رضایت مندی از پیگیری امور(ضروری)

پرورشی

*مراسمات

نحوه برگزاری مراسمات(ضروری)
نظم مراسم(ضروری)
کیفیت برگزاری مراسمات(ضروری)

*جشنواره ها

رضایت مندی از موضوعات(ضروری)
رضایت مندی از زمان برگزاری(ضروری)
کیفیت برگزاری(ضروری)

اطلاع رسانی ها و شبکه های مجازی

نحوه اطلاع رسانی ها و شبکه های مجازی(ضروری)

پایگاه تابستانی