فصل هشتم مطالعات اجتماعی پایه ششم

[vc_empty_space]

پوشاک ما

[vc_empty_space height=”20px”]

درس ۱۵-انواع لباس

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

درس ۱۶- لباس از تولید تا مصرف

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]