فصل ۵ مطالعات اجتماعی پایه چهارم

[vc_empty_space]

کشور زیبای من

[vc_empty_space height=”20px”]

درس هفدهم - نواحی آب و هوایی ایران

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

درس هجدهم - پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

درس نوزدهم - از محیط زیست مراقبت کنید

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی