فصل ۶ مطالعات اجتماعی پایه چهارم

[vc_empty_space]

ما ایرانی هستیم

[vc_empty_space height=”20px”]

درس بیستم - نشانه های ملّی ما

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

درس بیست و یکم - تقویم

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

درس بیست و دوم - روزهای مهم

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی