قرآن ، روح دبستان آیات

نظام قرآنی دبستان آیات

دبستان قرآنی چیست ؟

خروجی های دبستان قرآنی آیات

دانش آموزان دبستان آیات چه تفاوتهایی با بقیۀ دانش آموزان دارند؟

ادامۀ مطلب

تعریف ما از دبستان قرآنی

منظور ما از دبستان قرآنی چیست ؟ آیا منظور ما مدرسۀ حفظ یا قرائت قرآن است؟

ادامۀ مطلب

کلاسهای قرآن و معارف دبستان قرآنی آیات

نام درس : راهنمایان

قصص انبیا و زندگی نامه اهلبیت ع

نام درس : آیات نامه

آموزش کاربردی آیات و فهم موضوعی

نام درس : زبان قرآن

آموزش فن ترجمه قرآن ، حدیث و دعا

زنگ تلاوت

آموزش روخوانی تا ترتیل

سایر فعالیت های دینی – تربیتی دبستان قرآنی آیات

جشن ها و عزاداری ها

اهلبیت ع همان صورت انسانی قرآن هستند. در آیات ، همه عاشق اهلبیتند.

جشن قرآن و نماز

جشنواره هایی که هر چند وقت یک بار به مناسبت موفقیت بچه ها در زمینۀ فعالیتهای دینی اتفاق می افتد.

اردوی باق

ما عندکم ینفد و ما عند الله باق !
اردویی که نتیجۀ مجموعۀ فعالیت های قرآنی بچه هاست.

مشاهده

صبحگاه قرآنی

حفظ جزء ۳۰ و کلی برنامه جذاب که در صبحگاه اتفاق می افتد.

مشاهده

دیدگاه های دبستان آیات در موضوعات دینی

نظام تربیت دینی

چگونه و با چه مبنایی می توانیم برای تربیت دینی و اخلاقی یک نظام طراحی کنیم ؟

نباید های آموزش قرآن

امروزه چه چیزهایی را اشتباهاً با آموزش و تربیت قرآنی اشتباه می گیریم ؟

جایگاه اهلبیت ع در مدرسۀ قرآنی

نسبت صحیح یک مدرسۀ قرآنی با اهلبیت ع چیست ؟

نسبت آموزش دین و آموزش قرآن

حفظ جزء ۳۰ و کلی برنامه جذاب که در صبحگاه اتفاق می افتد.

نظام تربیت دینی

چگونه و با چه مبنایی می توانیم برای تربیت دینی و اخلاقی یک نظام طراحی کنیم ؟

نباید های آموزش قرآن

امروزه چه چیزهایی را اشتباهاً با آموزش و تربیت قرآنی اشتباه می گیریم ؟

نسبت مدرسۀ قرآنی با مدارس رایج ؟

مدرسه قرآنی آیات چه نسبتی با مدارس رایج آموزش و پرورش دارد ؟

آیا حدیث عِدل قرآن است ؟

آیا می توان بر اساس حدیث ثقلین ، حدیث اهلبیت ع را هم ارز قرآن کریم تلقی نمود ؟

مراتب مدرسه قرآنی