خانواده گرامی نظر به شرایط خاص سال جاری خواهشمند است مدل پیشنهادی خود را جهت برنامه ریزی راحت تر دبستان آیات و خدمت رسانی شایسته تربه شما عزیزان ارائه فرمایید.بدیهی است تصمیم گیری نهایی برای دبستان برایندی است از دستورات وزارت آموزش و پرورش ,اقتضائات و نظرات شما عزیزان