کلاس درس ولایت پایه اول

قسمتی از کلاس "ولایت" پایه اول

با توجه به نیاز هر پایه محتوای کلاس ها متفاوت است.

کلاس درس ولایت پایه دوم

قسمتی از کلاس "ولایت" که برای پایه دوم مدرسه پسرانه آیات برگزار شده است را می توانید از ویدئو زیر مشاهده کنید.

کلاس درس ولایت پایه سوم

قسمتی از کلاس "ولایت" که برای پایه سوم برگزار شده است را می توانید از ویدئو زیر مشاهده کنید.