سوال : تربیت قرآنی چه نسبتی با حفظ و قرائت قرآن دارد؟

پاسخ : تربیت قرآنی به معنای شکل گرفتن شخصیت ، اندیشه ، رفتار و گفتار متربی با آموزه های قرآنی است و لزوماً نسبت مستقیمی با حفظ و قرائت قرآن ندارد.

 

سوال : نسبت تربیت قرآنی با اندیشه ها ، نظریات و مدل های تعلیم و تربیت مدرن چیست؟

تربیت قرآنی به منزله روح تربیت کودک می باشد. و اندیشه ها و شیوه های مدرن تا زمانی که به عنوان ابزار و راهبرد به کار گرفته شود ، مساله چندانی نخواهیم داشت اما اگر به عنوان غایت تربیتی مطرح گردند ، طبیعتاً باید با آموزه های معرفت شناختی قرآن کریم و فرهنگ شیعی ارزیابی گردد.

سوال : مدل تربیتی دبستان قرآنی آیات در عمل چه تفاوتی با سایر مدارس دارد؟

مدل تربیتت قرانی در همه شئون و عرصه ها و محتواها دخیل و موثر خواهد بود:

هم در نظام کلی دبستان ؛ و هم در محتوای کلاس های فوق برنامه قرآن و معارف ؛ و هم در مراسمات و مناسبت ها ؛ و هم حتی در شیوۀ تدریس معلمان در سایر دروس اصلی تفاوتت های عمده ای با روال رایج مدارس دارد.