از مهمترین مشکلات دانش آموزان در درس ریاضی ، عینی نبودن مفاهیم و انتزاعی بودن آنهاست. به همین دلیل از قدیم الایام کتابهای آموزشی در مقطع دبستان تلاش می کردند این نقیصه را با شکل و تصویر جبران نموده و در واقع «معقولات» را تا حد ممکن به «محسوسات» تبدیل نمایند. زمانی این کار به پختگی و بلوغ کاملی می رسد که به جای «تصویر» و «مشاهده» ، از «ابزار» و «عممل» استفاده نماییم. در درس ریاضی دبستان آیات تلاش می شود بیشتر مفاهیم درسی ، تبدیل به «شکل» و «وسیله» و «کار» و «بازی» شود تا از انتزاعی بودن آن کاسته و به عینی و ملموس شدن آن کمک گردد.