کلاس آداب نامه در پایگاه تابستانی ۹۸ کلاسی است که با هدف مطرح نمودن آداب و روش های یک زندگی اسلامی، آداب زندگی را به دانش آموزان ارائه می دهد.

این کلاس تئوری- کارگاهی با حضور دکتر رسول محمد زاده برای دانش آموزان دبستان پسرانه آیات اجرا می شود.

کلاس تابستانی در دبستان آیات ۶ هفته ( یک ماه و نیم) برگزار می گردد.

آداب نامه کلاسی با رویکرد تدریس آیات کاربردی قرآن کریم برای گروه سنی الف( اول- دوم) گروه سنی ب ( سوم-چهارم) گروه سنی ج (پنجم- ششم) با موضوعاتی از جمله آداب سخنوری، آداب خوردن و آشامیدن و آداب تفریح وسرگرمی قرار است هر موضوع در دوهفته برای درک و فهم بهتر مطالب ارئه شده گفت و گو و مورد بحث قرار گیرد.

روند کلاس بدین صورت است که با توجه به اقتضای سنی دانش آموزان در ابتدای مباحث اولیه به جهت مقدمه سازی و جذاب سازی موضوع، مطرح می گردد که این طرح موضوع و مباحثه در مورد آن یک جلسه ی اول را پوشش می دهد؛ در جلسه ی دوم ترجمه آیه همراه با تدبر در آیات صورت می پذیرد و در جلسه سوم صوت داستانی پخش و همراه با پخش صوت دانش آموزان کاربرگ مرتبط را با هدایت استاد( دکتر محمد زاده ) بصورت گروهی انجام می دهند.

در جلسه ی آخر تثبیت آیات نیز به کارهای کلاژ و تمرین های تصویری اختصاص می یابد که در این جلسات ۱۵ آیه ی مورد نظر تثبیت و درونی می گردد.

دانش آموزان در این ۲ هفته در خانه  با آیات مورد بررسی سروکار دارند و پس از اتمام هر جلسه با تکالیف کاربردی از جمله مصاحبه، نشانه گذاری در قرآن، سخنرانی و تهیه فیلم خانواده را نیز درگیر آیات تدریس شده می کنند تا آیات درونی و تبدیل به یک باور حقیقی شود.

این کلاس عملی کارگاهی ۲ روز در هفته برگزار می شود.