فهرست دروس آیات نامه کلاس پنجم

[vc_empty_space]

فایل ها ، توضیحات و محتوای دروس

[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس چهارم

قرآن همه چیز دارد

ورود
[vc_empty_space]

درس سوم

توکل

مشاهده
[vc_empty_space]

درس دوم

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس اول

بَسمِلَه

مشاهده
[vc_empty_space]

درس هشتم

به اشتباهات مان پی ببریم

ورود
[vc_empty_space]

درس هفتم

نه حسرت بخوریم نه مغرورشویم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ششم

همه را دوست بداریم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس پنجم

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۲

من راست می گویم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۱

خود کنترلی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۰

آیات ما

[vc_empty_space]

درس نهم

مسئولیت پذیر باشیم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۶

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۵

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۴

آیات ما

[vc_empty_space]

درس ۱۳

و با راستگویانم نه با دروغگویان

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۰

آیات ما

[vc_empty_space]

درس ۱۹

قرآن کتاب زندگی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۸

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۷

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۴

آیات ما

[vc_empty_space]

درس ۲۳

قرآن کتاب زندگی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۲

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۱

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۸

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۷

به نام او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۶

آیات ما

[vc_empty_space]

درس ۲۵

قرآن کتاب زندگی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۲

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۱

تحدی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۰

آیات ما

[vc_empty_space]

درس ۲۹

قرآن کتاب زندگی

مشاهده
[vc_empty_space]