آیات قرآن همگی نور و هدایتگرند. سیرۀ عملی و گفتار شفاهی ائمه هدی ع نیز که امروزه به صورت حدیث در دست ماست نیز همین حکم را دارد . اما چند سوال مهم در این خصوص مطرح است:

  1. آیا همۀ آیات قرآن که در خصوص نماز نازل شده اند ، برای تربیت قرآنی کودکان مفید و لازم است ؟
  2. آیا هر روایتی با هر منبع و راوی و مفهوم که به دست ما رسید ، را می توانیم برای بچه ها بخوانیم ؟
  3. شیوۀ گزینش آیات و روایات باید چگونه باشد؟
  4. آیا می توان آیات و روایات را بصورت خام و بدون هیچگونه فراوری به بچه ها منتقل نمود ؟
  5. آیات قرآن در خصوص نماز بچه ها چه آیاتی هستند ؟

به زودی پاسخ این سوالات را در همین صفحه به محضرتان تقدیم می نمائیم.