فصل نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم

[vc_empty_space]

دریاهای ایران

[vc_empty_space height=”20px”]

درس ۱۷-ویژگی های دریاهای ایران

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

درس ۱۸- دریا، نعمت خداوندی

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]