فصل ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه ششم

[vc_empty_space]

ایستادگی در برابر بیگانگان

[vc_empty_space height=”20px”]

درس ۲۱-استعمار چیست؟

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

درس ۲۲-مبارزه مردم ایران با استعمار

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space]