فصل ۵ مطالعات اجتماعی پایه پنجم

[vc_empty_space]

ایران بعد از اسلام

[vc_empty_space height=”20px”]

درس ۱۹ - ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس ۲۰ - وزیران کاردان ، شهرهای آباد

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس ۲۱- کشور گشایان بی رحم

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]
[vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]
[vc_empty_space]

درس ۲۲ - بازسازی ویرانه ها

[vc_empty_space]

فیلم های آموزشی

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

تکالیف

[vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

محتواهای جانبی

[vc_empty_space]