1. تظاهر خوب است: من تحلم حلُم
  1. تظاهر خودمان به دین خوب است. برای او آموزش است.
   1. مثلاً معلمی که می گوید: من نماز قضام باید خوانده شود.
  2. فرصت دادن نمایش و تظاهر بچه خوب است.
 1. رفع عوامل جذاب دیگر
  1. باید با سیاست باشه که بچه احساس نکنه دین و نماز مقابل منافع و راحتی اوست.
  2. گاهی اوقات رسانه و اسباب بازی مانع آن می شود که برود سراغ نماز.