تفاوت های تربیت فقهی و تربیت قرآنی در دعوت کودکان به نماز

سن آغاز به نماز غفلت از نگاه عرفانی به نماز تعبد محض بدون فهم و عمق تأکیدات فراوان بر جزئیات فقهی و خارج کردن نماز از مسیر یک ...

ادامه مطلب