برنامۀ نماز کلاس پیش دبستان قرآنی آیات

پیشنهادهای ما برای پیش از ورود بچه ها به پیش دبستان و مدرسه :

بر اساس بعضی از روایات که در مقالۀ سن شروع نماز نیز بدانها اشاره شد ، ما معتقدیم آموزش نماز بایستی پیش از ورود به مدرسه و توسط خانواده آغاز گردد . شاید حکمت اذان و اقامه ای که در گوش نوزاد خوانده می شود نیز همین است که گویی سن آغاز نماز ،همان بدو تولد است .

حفظ حمد و سوره و بعضی اذکار مهم ، ایجاد خاطرات مثبت در خصوص نماز در ضمیر ناخودآگاه بچه ها ، آشنایی با توحید و یگانگی خداوند ، عظمت و کبریایی او و سببیت تامّۀ او ، انس با دعا و ارتباط و گفتگو با خداوند و … همه و همه مقدماتی هستند که والدین می توانند در تربیت فرزندانشان پیش از ورود آنها به دبستان در خصوص نماز انجام دهند. تازه اینها صرفنظر از موارد معنوی مانند لقمه حلال و مراعات های اخلاقی پیش از انعقاد نطفه و… است. چنانچه در روایات نیز وارد گردیده است ، سن آغاز آموزش توحید ۳ سالگی است .

در پیش دبستانی آیات نیز با سرود و اشعار و برنامه های جذاب به بیشتر اهداف فوق پرداخته و اکثریت آنها را در بین اکثریت دانش آموزان محقق می نماییم .

 

برنامه نماز پیش دبستان آیات :