ضمیر نا خودآگاه همان درون پنهان انسان است که اتفاقاً بیشترین گرایشات او را تعیین می کنند. ما انسانها گاهی بدون آن که بدانیم برای چه ، از بعضی چیزها خوشمان می آید و از بعضی چیزها متنفریم. عموم این گرایشاتِ ما مربوط به ضمیر ناخودآگاه مان است.

و ضمیر ناخودآگاه نیز مبتنی برخاطرات ، تصاویر و صداهایی است که از کودکی در دل و ذهن ما جای گرفته است.