دعوت به نماز آگاهانه ، با بصیرت و معرفت است

معرفت و شناخت مبنای هر حرکتی می باشد.

ادامه…