زنگ نماز کلاس اول ابتدایی دبستان قرآنی آیات

برنامه زنگ نماز

کلاس اول ابتدایی در دبستان آیات سه گروه برنامه وجود دارد :

۱- برنامه های همسان سازی دانش آموزان در موضوع نماز

گروه اول ، برنامه های هم سطح سازی دانش آموزان در مهارت های عمومی و معرفت و شناخت مرتبط با نماز است . به عنوان مثال آموزش حمد و سوره و چرسش از تک تک دانش آموزان در این سطح قرار دارند.

۲- پذیرش زنگ نماز و یک برنامۀ روزانه عبادی

گروه دوم برنامه ها ، برنامه های آشنایی با زنگ نماز ، تثبیت و پذیرش یک برنامۀ ثابت روزانه برای نماز و علاقه مند سازی دانش آموزان به برنامۀ زنگ نماز است .

همین که بچه ها خود را در یک برنامه ثابت روزانه ای بنام زنگ نماز ببینند ، این خود ما را به اهدافی چون عادت دادن به نماز در کودکی و تأثیر پذیری از محیط متمایل به نماز و … نزدیک می کند . جالب است که بچه های اول ابتدایی در زنگ نماز همه کاری می کنند جز نماز خواندن ! ولی با یک  خاطره مثبت از نماز  و زنگ نماز سال را به پایان می برند .

از برتامه های مهم زنگ نماز در کلاس اول ابتدایی ، قرارهای آیاتی اولی ها ست این قرارها ، در واقع یک تعهد روزانۀ فردی است که هر کس به خود می دهد که یک برنامۀ آسان روزانه در خصوص نماز داشته باشد . این قرارها شامل چند ماده می باشد که به مرور در طول سال تحصیلی به آن ها اضافه می گردد. تعدادی از این قرارها عبارتند از :

  1. خواندن سه قل هو الله هر شب قبل از خواب
  2. وضو گرفتن قبل از خواب
  3. گفتگو و دعا و درخواست روزانه از خداوند
  4. هر روز یک کار خوب فقط و فقط برای خدا انجام دهیم
  5. و . . . و کمال قرار آیاتی کلاس اولی ها می شود این که هر شب قبل از خواب وضو گرفته و دو رکعت نماز عشقولانه با خدا بخوانند (که معمولاً از قرار ها و تعهدات آخر سال بچه هاست.)

کارکرد اصلی این قرارهای آیاتی متعهد نمودن  خود خواسته و آگاهانۀ بچه ها به یک برنامۀ ثابت تعبدی روزانه در سطح فهم و حوصلۀ آنهاست. این کار کمک می کند که به مرور بتوانند خود را ملزم به یک برنامۀ ثابت عبادی نموده و در واقع عادت به عبادت و گفتگو با دا را از همان سن کودکی در کودک ایجاد و تقویت می نماید.

۳- آموزش نماز در اول ابتدایی

گروه سوم برنامه های آموزشی و تربیتی زنگ نماز می باشند. زنگ نماز در کلاس اول ابتدایی ، شامل اهداف و برنامه های زیر می باشد :

  1. تَنَبُّه و بیدار سازی فطرت توحیدی کودک
  2. تفهیم مفاهیم عمیق توحیدی به زبان تمثیل و قصه (رکن اصلی برنامه زنگ نماز در پایه اول ابتدایی دبستان قرآنی آیات)
  3. بیان مختصری از مفهوم معاد و جهان آخرت
  4. آموزش وضو
  5. آموزش نماز دو رکعتی