1. سن آغاز به نماز
  2. غفلت از نگاه عرفانی به نماز
  3. تعبد محض بدون فهم و عمق
  4. تأکیدات فراوان بر جزئیات فقهی و خارج کردن نماز از مسیر یک عبادت به سمت یک شکل